Middle East Archaeological Tour of 2004
Amazon/Peru Tour of 2000
Southeast Asia Tour of 2002
Kenya Safari of 2000
Egypt Photos
Jordan Photos
Sites Admission Ticket Stubs